muzykadonauki.com.pl muzykadonauki.com.pl - Skuteczna muzyka do nauki

muzykadonauki.com.plWebsite Profile

Title: Skuteczna muzyka do nauki
Keywords: muzyka do nauki, muzyka relaksacyjna, muzyka na stres, muzyka dla dzieci, psychoterapia, muzyka spokojna, blog muzyczny, blog o muzyce
Description:Jedn? z g?ównych zagadnień blogu jest muzyka do nauki oraz muzyka relaksacyjna o zastosowaniu profesjonalnym oraz ciekawe artyku?y na temat muzyki.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

muzykadonauki.com.pl Information

Website / Domain:muzykadonauki.com.pl
Website IP Address:188.116.19.59
Domain DNS Server:ns1.hekko.net.pl,ns2.hekko.net.pl

muzykadonauki.com.pl ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

muzykadonauki.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

muzykadonauki.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection Keep-Alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server LiteSpeed
Date Fri, 19 Oct 2018 06:47:46 GMT

muzykadonauki.com.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
muzyka do nauki 9 1.97%
muzyka relaksacyjna 2 0.55%
muzyka na stres 0 0.00%
muzyka dla dzieci 1 0.24%
psychoterapia 0 0.00%
muzyka spokojna 0 0.00%
blog muzyczny 0 0.00%
blog o muzyce 0 0.00%

muzykadonauki.com.pl Similar Website

Domain WebSite Title
borynafoundation.com Fundacja Boryna - muzyka do nauki i muzyka relaksacyjna
fiszkoteka.pl Fiszki Fiszkoteki? to skuteczna metoda nauki dla nie-maj?cych-czasu
skuteczna-reklama.com.pl Skuteczna reklama kluczem do sukcesu
muzykadobiegania.pl Muzyka Do Biegania.pl
swiatmp3.info ? Najnowsza muzyka mp3, najnowsza muzyka do pobrania
zdziabek.pl Materia?y do nauki historii
gerelaxis.pl GErelaxis - Muzyka do medytacji relaksacyjnej
lekcjesmakow.pl Akademia kulinarna | OD NAUKI DO SZTUKI KULINARNEJ
helloword.eu Program do nauki s?ówek Hello Word
haustechnik.pl Darmowy program do nauki na uprawnienia budowlane
mowimypofrancusku.pl Portal do nauki j?zyka francuskiego - MówimyPoFrancusku.pl
10ksiazek.pl 10 Ksiazek - Na start do nauki
musicdays.pl MUSICDAYS.PL - Muzyka bez op?at ZAiKS STOART ZPAV, muzyka do lokalu, muzyka bez praw autorskich, mu...
music-izdat.ru Muzyka
radiotb.pl Muzyka
wohngebaeudeversicherung-portal.de Muzyka
mp3zrzut.pl Muzyka
jgh.pl Muzyka

muzykadonauki.com.pl Alexa Rank History Chart

muzykadonauki.com.pl aleax

muzykadonauki.com.pl Html To Plain Text

Skuteczna muzyka do nauki Skuteczna muzyka do nauki Jedn? z g?ównych zagadnień blogu jest muzyka do nauki oraz muzyka relaksacyjna o zastosowaniu profesjonalnym oraz ciekawe artyku?y na temat muzyki. Szukaj Menu g?ówne Przeskocz do tekstu Przeskocz do widgetów Strona g?ówna Jak ?wiczenia rytmiczne pomagaj? przy nadpobudliwo?ci Oferta muzyczna Nawigacja po wpisach ← Starsze wpisy Gdy dziecko ma bardzo du?o zaj?? pozalekcyjnych Opublikowany 21 lipca 2014 przez Maciek Melon Odpowiedz Wspó?cze?ni rodzice bardzo cz?sto maj? wyobra?enie, ?e zapewniaj? swojemu dziecku optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju, dostarczaj?c maksymalnej liczby zaj??. Dziecko przede wszystkim ?nie ma czasu na g?upstwa i z pewno?ci? nie zejdzie na z?? drog?”. Wychodz? z za?o?enia, ?e umys? dziecka jest ch?onny, a wielka stymulacja zaowocuje przysz?ymi sukcesami dziecka w wielu dziedzinach. Tymczasem powoduj? silny stres, który wcale nie jest pomocny i zamiast stymulowa?, os?abia i zniech?ca, albo powoduje emocjonaln? oboj?tno??, egocentryzm. Dziecko anga?uje si? w wiele dzia?ań, ale ze wzgl?du na brak czasu s? one powierzchowne i pozbawione etapów przyswajania, obcowania z zagadnieniem, co jest istotne w procesie poznawczym i rozwijania zainteresowania. Powstaje nagromadzenie bod?ców, które nie znajduj? uj?cia w postaci naturalnych procesów. Te emocje mog? by? t?umione, je?li dziecko chce sprosta? ?yczeniom rodziców, spe?ni? ich oczekiwania, czasami wi??e si? to z jakimi? korzy?ciami, ?nagrod?”. Stres, który zosta? st?umiony w dzieciństwie przejawia si? w ?yciu doros?ym na przyk?ad w formie ustawicznego l?ku przez niepowodzeniem, przegran?, przed ?wypadni?ciem z gry”. Czytaj dalej → Zaszufladkowano do kategorii redukcja stresu, wszechstronny rozwój dziecka | Tagi: ambitni rodzice, inteligencja, muzyka do nauki, muzyka o ?agodnym brzmieniu, rozwijanie zainteresowań, rozwój umys?u, trudno?ci w czytaniu, wysoki poziom adrenaliny | Napisz odpowied? Skuteczne i proste techniki poprawiaj?ce umiej?tno?? czytania Opublikowany 9 lipca 2014 przez Maciek Melon Odpowiedz Wszyscy nauczyciele, szczególnie pracuj?cy z ma?ymi dzie?mi, potrzebuj? ca?ego wachlarza technik, które pozwol? zwi?kszy? aktywno?? uczniów, urozmaici? j?, otworzy? mo?liwo?ci wypracowania nowych sposobów skupiania uwagi. Przy wykorzystaniu muzyki mo?liwo?ci zwi?kszenia koncentracji s? jeszcze bogatsze. Podstawow? umiej?tno?ci?, jak? nabywa ma?e dziecko jest czytanie i zarówno rodzice jak i nauczyciele po?wi?caj? wiele uwagi i energii, by dzieci opanowa?y t? umiej?tno?? w jak najpe?niejszym stopniu, co potem b?dzie owocowa?o w przysz?o?ci tak?e szybko?ci? czytania, ilo?ci? informacji przyswojonej i zapami?tanej. Nowoczesne techniki usprawniaj?ce czytanie polegaj? na rozwijaniu koordynacji oka, r?ki i g?osu, ??cz? zatem wizualizacj?, ruch, g?os i rytm, wspomagaj? tworzenie nowych wzorców czytania. Bardzo du?? rol? odegra tak?e odpowiednio dobrana muzyka relaksacyjna, nie tylko pog??bia koordynacj?, lecz tak?e poszerza zakres kombinacji po??czeń ró?nych ?rodków. Czytaj dalej → Zaszufladkowano do kategorii muzyka do nauki, poprawa koncentracji | Tagi: dominuj?ce ucho, koordynacja pó?kul, muzyka jako t?o do uczenia si?, nauka czytania, praca pedagogiczna z ma?ymi dzie?mi, skupianie uwagi | Napisz odpowied? Dostroi? nauczanie, Cz??? II Opublikowany 20 czerwca 2014 przez Maciek Melon Odpowiedz Praca nad sob? mo?e okaza? si? czym?, co pomo?e nam osi?gn?? sukces, pewien spokój i poczucie spe?nienia. Przy wielkiej liczbie kursów prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, istniej? te? metody, które mo?emy stosowa? samodzielnie, a które mog? nam bardzo u?atwi? ?ycie na wielu p?aszczyznach. Jedn? z nich jest poznanie sposobu, w jaki funkcjonujemy. Zacznijmy obserwowa? i zapisywa? nasze cykle codzienne, czyli okresy, w których czujemy si? pe?ni energii, zainspirowani, kiedy dobrze si? nam my?li i okresy, w których czujemy si? ospali, my?limy wolniej i mamy trudno?ci z koncentracj?. Je?li b?dziemy prowadzi? obserwacje codziennie i czyni? notatki, zrobimy sobie tabel?, mo?emy odkry? wiele ciekawych wzorców, wed?ug których te cykle przebiegaj?. Oczywi?cie, musimy uwzgl?dni? czynniki zewn?trzne, takie, które mo?emy przewidzie?, czyli pogod?, w?asne samopoczucie, a tak?e ogóln? atmosfer? w domu, liczba godzin snu i w końcu godzin?, o której wstajemy. Pomocna jest muzyka, zarówno przed snem, jak i w ci?gu dnia. Najbardziej po??dane jest, kiedy mo?emy s?ucha? muzyki przez chwil? ?wiadomie, kiedy po?wi?camy osobne 5 minut na obserwacj? reakcji naszego cia?a na muzyk? relaksacyjn?. Czytaj dalej → Zaszufladkowano do kategorii kinezjologia edukacyjna, muzyka dla dzieci, muzyka do nauki, nauczyciele, rozwój wyobra?ni, zaj?cia umuzykalniaj?ce | Tagi: koncentracja, muzyka do nauki, osi?gn?? sukces, poprawi? jako?? ?ycia, post?py w edukacji, reakcja na muzyk?, rozwój ?wiadomo?ci, samopoznanie, tempo nauczania | Napisz odpowied? Jak zestroi? si? z klas? ? Rady dla nauczycieli, Cz??? I Opublikowany 18 maja 2014 przez Maciek Melon Odpowiedz Ten artyku? jest skierowany g?ównie do nauczycieli , ale mo?e by? tak?e wykorzystany przez rodziców, szczególnie tych, którzy rozumiej? rol? muzyki w naszym ?yciu. Nie mam na my?li muzyki jako rozrywki, lecz szerokie, w?a?ciwie nawet wszechstronne jej odbieranie jako zjawiska porz?dkuj?cego ?ycie na wielu poziomach. To si? dzieje bez wzgl?du na to, czy w danym momencie s?uchamy muzyki czy nie. G?ównym sk?adnikiem muzyki, oprócz melodii, sekwencji d?wi?ków jest RYTM. To w?a?nie rytm sprawia, ?e Muzyka jest wszechobecna w naszym ?yciu. W?a?ciwie, ka?da aktywno?? ?yciowa przebiega wed?ug jakiego? rytmu. Je?li ta ?wiadomo?? b?dzie nam towarzyszy? tak bardzo, ?e zaczniemy zauwa?a?, fizycznie do?wiadcza? rytmów naszego cia?a, wro?nie na wielu obszarach nasza mo?liwo?? kontaktu z uczniami a tym samym znacz?co powi?kszy si? nasz potencja? jako nauczycieli pracuj?cych z grup? uczniów w klasie lub z jednym dzieckiem. Czytaj dalej → Zaszufladkowano do kategorii muzyka do nauki, nauczyciele | Tagi: cykl biologiczny, dzia?anie muzyki, kontakt z klas?, muzyka do nauki, muzyka w naszym ?yciu, rytmy cia?a, wspomaganie nauczania | Napisz odpowied? Twórcza Inteligencja Opublikowany 13 kwietnia 2014 przez Maciek Melon Odpowiedz Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?, ?e mówimy o inteligencji szczególnego rodzaju, w?a?ciwej twórcom, zarówno artystom, muzykom, pisarzom czy wynalazcom. Inteligencji uto?samianej z talentem twórczym. Takie my?lenie wci?? jeszcze funkcjonuje w wielkiej cz??ci spo?eczeństwa, w?ród rodziców, a nawet ?rodowiskach nauczycieli. Tymczasem najwi?ksi twórcy w ka?dej dziedzinie uznaj?, ?e ?Artysta nie jest osob? innego rodzaju, lecz ka?da osoba jest artyst? innego rodzaju” Eric Gill, filozof. Ten cytat przytoczy? prof. Don Campbell w rozdziale ?Creative Intelligence” swojej znakomitej ksi??ki ?Rhythm of Learning”. Wed?ug niego, twórcza inteligencja pojawia si?, kiedy posiadana przez nas wiedza i poznawanie, czyli uczenie si?, ??...

muzykadonauki.com.pl Whois

Domain Name: MUZYKADONAUKI.COM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en